Nieuw Nederlands Kiesstelsel

Harry Kerkhof heet u welkom op zijn site.

U bent nieuwsgierig, naar wat deze nieuwe manier, om onze volksvertegenwoordigers te kiezen, nu werkelijk is?

Welnu, in de eerste plaats is dit nieuwe kiesstelsel werkelijk uniek.

Het is niet ‘links’, niet ‘rechts’, niet ‘populistisch’, noch ‘autoritair’, of op andere manieren
bedreigend; het is volstrekt neutraal, omdat het iets is ván, vóór en dóór alle kiezers / het hele
Nederlandse Volk gezamenlijk.

Bovendien heeft dan niemand persoonlijk de macht en invloed óp het te voeren beleid; alles is
gebaseerd óp en is volledig te herleiden tót de collectieve macht en verantwoordelijkheid van het
hele Nederlandse Volk gezamenlijk.

Vooral dit laatste feit maakt de Rechtspraak veel zuiverder, eenvoudiger, rechtvaardiger, eerlijker,
enz., omdat het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechterlijke Macht niet langer “vriendjespolitiek”,
“klassenjustitie”, enz. hoeven te bedrijven, of toe te passen, om ‘schuldigen’, ‘verantwoordelijken’,
‘machthebbers’, enz. voor vervolging te behoeden en/of te vrijwaren.

Dit nieuwe kiesstelsel is tevens uniek, omdat het is gebaseerd op de vaste, onveranderbare waarden van het fundamenteel democratisch eigendomsrecht

Het Fundamenteel Democratisch Eigendomsrecht.
Vroeger was de alléén heersende Vorst de eigenaar van alle grond, water, lucht, natuur, gebouwen,
wegen, enz. binnen de landsgrenzen en de burgers waren zijn rechteloze/machteloze “onderdanen”.
Later toen die “onderdanen” zich vrij vochten, werden zij Vrije Burgers, die hun Democratie stichtten.
Zij namen toen de Macht en Rechten over en werden dus ook principieel de gezamenlijke/collectieve
eigenaren van álle grond, water, lucht, natuur, ruimte, wegen, gebouwen, geld, kapitaal, bezit,
delfstoffen (olie, gas, kolen), enz. binnen de grenzen van hun/onze Democratische Rechtstaat.
Om hun/ons land/Staat te kunnen besturen, kozen de Burgers/het Volk/alle Nederlanders
gezamenlijk hun vertegenwoordigers en bestuurders, die vóór ons en námens ons dit collectieve
bezit/Nederland naar ónze normen en waarden moesten gaan besturen en de Algemene Belangen
en Rechten moesten veilig stellen.
De vertegenwoordigers/bestuurders dienen onbaatzuchtig dienstbaar te zijn aan de Burgers/het Volk
Zie ook de doorklik: Artikel “Hiërarchisch Model van Verantwoordelijkheid en Mandatering”.
Zie ook Brief Wallage en “Democratie
NB.1.
Ook nu de huidige neoliberale (semi)dictatuur deze dienstbaarheid heeft “vergeten” en in plaats
daarvan ons dit Eigendomsrecht, enz. op ondemocratische en onrechtmatige manier (b)lijkt te
hebben afgepakt, blijven dit Eigendomsrecht en alle andere fundamentele Rechten toch onverkort
bestaan. Zie: Artikel, Fundamenteel Democratisch Eigendomsrecht.
NB.2.
Dit betekent, dat bedrijven, die handelen in strijd met het Algemeen Belang (Tata Steel, boeren, KLM,
Energieleveranciers, enz.), hiervoor natuurlijk niet mogen worden beloond.
Ze mogen dus niet met gemeenschapsgeld worden uitgekocht, gecompenseerd, gesubsidieerd, enz.
maar dienen zondermeer te worden onteigend, genationaliseerd en weer Staatseigendom worden.
NB.3.
Al deze Rechten kunnen eenvoudig weer bij ons/alle Nederlanders worden teruggebracht, als het
Nieuwnederlandskiesstelsel.nl wordt ingevoerd; dit kán, als Wij/alle Nederlanders er op stemmen!!

Het is alom bekend, dat de burgers merken, dat zij niets meer kunnen inbrengen tegen de manier, waarop de neoliberale regering ons land bestuurt. Zij voelen zich terecht buitengesloten en monddood gemaakt. Zij ervaren, dat de democratie, waarvan steeds hoog wordt opgegeven, feitelijk niet meer bestaat, c.q. is verworden tot een neoliberale (semi)dictatuur van grote bedrijven, “elite”, rechterlijke macht, media, enz. in samenspanning met de neoliberale politiek.

Daarom zult u willen weten, wat dit nieuwe kiesstelsel werkelijk is, wat het inhoudt, wat het kan betekenen voor de echte “Democratie” (= regering door het Volk) en onze Toekomst (= behoud van Natuur, Milieu, Klimaat) .

Waarom het nodig ingevoerd moet worden, enz.?
Bekijkt u de doorklik mogelijkheden en de Bibliotheek.

Welnu: Het Nieuw Nederlands kiesstelsel++ bestaat uit twee delen, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: Nieuwe Nederlands Kiesstelsel + Referenda” en het Hiërarchisch Model van Verantwoordelijkheid en Mandatering”.

Voor nadere informatie kunt u kijken naar: Artikel, Aandachtspunten van het Nieuwe Kiesstelsel ++.

Voor visie, toelichting en onderbouwing zie:
“Brief, Aan prof. drs. Jacques Wallage.

Belangrijkste kenmerken:

De neoliberale politieke partijen verdwijnen van het politieke toneel.

NB.2. De individuele Kamerleden hoeven niet van het toneel te verdwijnen; zij kunnen zich immers, net als iedere Nederlander, kandideren voor de verkiezingen, als zij voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden en eisen.

Zie: Artikel, “Overgang naar het nieuwe kiesstelsel ++”.

De Kiezers mogen elk tot wel 20 individuele personen/vertegenwoordigers kiezen;

De 150 met de meeste stemmen komen in het Parlement (1e. Kamer verdwijnt).

In het Parlement krijgen zij, ongeacht het aantal stemmen dat zij hebben behaald, elk 1(één) gelijke stem.

Door deze maatregel verdwijnt het persoonlijk eigenbelang en ontstaat er een ‘collectief’, dat samen onbaatzuchtig alle kiezers/ het hele Nederlands Volk vertegenwoordigt.

De 150 Parlementsleden stellen samen 4 á 5 heel verschillende “Regeeropdrachten” op.


De kiezers bepalen, welke “Regeeropdracht” het Parlement moet laten uitvoeren door de aan haar ondergeschikte Kabinetsministers.

Zie verder naar Artikel, “Aandachtspunten van het Nieuwe Kiesstelsel++”.

Waarom is een Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ nodig?

Ik heb dit Nieuwe Kiesstelsel ++ ontworpen, omdat ik al sinds 1993 vele nare ervaringen heb gehad met het huidige politieke stelsel en de samenspanning met de rechterlijke macht en (grote)bedrijven.

Ik realiseerde mij, dat het huidige neoliberale partijstelsel voor, zowel de Democratie, de Burgers, het Recht, de Natuur, Milieu, Klimaat (= onze toekomst), als onze Samenleving, rampzalig is geworden.
Ik besefte, dat dit huidige neoliberale politieke stelsel geheel vervangen moet worden.

Zie: Artikel, “Weerbarstige politiek vergt een ander politiek stelsel” en

Krantenartikel, “Partij is achterhaald vehikel democratie”.

Indachtig het neoliberale-geloof, hebben de politieke partijen/elite de bedrijven geprivatiseerd.

Deze “private bedrijven” zijn met elkaar gaan concurreren op de “vrije markt”= “marktwerking”

Feitelijk is daardoor de politieke macht verschoven naar commerciële private bedrijven (Shell, enz.)

Omdat “private bedrijven” uitsluitend gericht zijn op ‘winst-maken-tot-elke-prijs’, is de zorg vóór en het behartigen ván noden, rechten, algemene belangen van het Volk, op het tweede plan geraakt.

De democratie is verworden tot een (semi)dictatuur; het Volk is praktisch monddood gemaakt.

Zie: “Brief aan drs. Jacques Wallage”.

De gevolgen zijn angstwekkend groot:

Vernietiging, vervuiling, plundering van Natuur, Milieu, Biodiversiteit (zie VN-rapport, Natuur).

Opwarming van de Aarde en dus Klimaatverandering (zie VN-rapport, Klimaat).

Pandemieën, overstromingen, droogte, bosbranden, orkanen, vulkaanerupties, aardbevingen, enz.

Het neoliberalisme heeft ons gebracht in een dystopische/onleefbare Wereld, waarin de “Tippingspoints”(omslagpunten) bijna zijn bereikt, waarna herstel niet meer mogelijk is.

Zie Krantenartikel, “Klimaatkwartje valt nog niet bij politici”.

Er zal wereldwijd een schier onoplosbare chaos ontstaan.

Toch zal de “politieke elite” onverminderd doorgaan met haar streven naar “economische groei” en Wereld-dictatuur. Zie internet: “Agenda 21” en “NWO” (=Nieuwe Wereld Orde).

Ze zitten nu eenmaal onlosmakelijk gevangen in het neoliberale web, dat ze samen met de feitelijk almachtige grote bedrijven hebben gesponnen. Bovendien zijn ze gebonden aan de (valse) beloften van welvaart en geluk, die ze aan de kiezers hebben gedaan en nog steeds doen.

Economische groei is niet de oplossing, maar juist het grote probleem.

Wereld-dictatuur van “Agenda 21 en NWO is niet een zegen, maar een fatale ramp.

De in Parijs/Klimaatverdrag afgesproken CO2 reductie door transitie naar duurzame energie is feitelijk een valse schijnmaatregel, die niet de Natuur, maar de industrie/bedrijven ten goede komt.

Mijn www.nieuwnederlandskiesstelsel.nl zál en kán hen van de macht moeten verdrijven, voordat het te laat is, als de tippingspoints worden overschreden en de rampen onafwendbaar de Wereld zullen teisteren en voordat er een wereldwijde chaos ontstaat, waarin de “wereldelite” de kans kan grijpen, om met
Agenda 21 haar Nieuwe Wereld Orde (NWO) van totale dictatuur te vestigen.

Het wereldwijde neoliberalisme zal, nog veel erger dan bij de Corona-pandemie, in elkaar storten/imploderen.

De Wereld zal uiteenvallen in verschillende zelfstandige soevereine landen/Staten, die hun grenzen zullen sluiten en noodgedwongen zelfvoorzienend (=autarkisch) moeten zien te worden.

Al deze landen zullen hun eigen plannen moeten maken, waarmee de onvermijdelijke transitie van economische groei naar economische krimp tot een echt duurzaam niveau, gereguleerd kan worden.

Zie Artikel, Transitie van economische GROEI naar economische KRIMP.

NB.3. Mijn www.nieuwnederlandskiesstelsel.nl kan ook worden gebruikt, als een gedetailleerd uitgewerkt “draaiboek”, waarmee men uit de bovengenoemde chaos kan geraken.

Meer informatie, toelichting, interessante (kranten)artikelen en commentaren vindt u in de “Bibliotheek”.

Wilt u hierop reageren? Dan kunt u uw reactie sturen naar: info@nieuwnederlandskiesstelsel.nl