Nieuw Nederlands Kiesstelsel

Harry Kerkhof heet u welkom op zijn site.

U bent nieuwsgierig, naar wat deze nieuwe manier, om onze volksvertegenwoordigers te kiezen, nu werkelijk is?

Welnu, in de eerste plaats is dit nieuwe kiesstelsel werkelijk uniek.
Het is niet ‘links’, niet ‘rechts’, niet ‘populistisch’, noch ‘autoritair’, of op andere manieren
bedreigend; het is volstrekt neutraal, omdat het iets is ván, vóór en dóór alle kiezers / het hele
Nederlandse Volk gezamenlijk.

Bovendien heeft dan niemand persoonlijk de macht en invloed óp het te voeren beleid; alles is
gebaseerd óp en is volledig te herleiden tót de collectieve macht en verantwoordelijkheid van het
hele Nederlandse Volk gezamenlijk.

Vooral dit laatste feit maakt de Rechtspraak veel zuiverder, eenvoudiger, rechtvaardiger, eerlijker,
enz., omdat het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechterlijke Macht niet langer “vriendjespolitiek”,
“klassenjustitie”, enz. hoeven te bedrijven, of toe te passen, om ‘schuldigen’, ‘verantwoordelijken’,
‘machthebbers’, enz. voor vervolging te behoeden en/of te vrijwaren.

U wilt ook weten, wat het inhoudt, wat het kan betekenen voor de echte “Democratie” (= regering door het Volk) en onze “Toekomst” (= behoud van Natuur, Milieu, Klimaat)  .

Waarom het nodig  ingevoerd moet worden, enz.?
Bekijkt u de doorklik mogelijkheden en de “Bibliotheek”.

Het is alom bekend, dat de burgers merken, dat zij niets meer kunnen inbrengen tegen de manier, waarop de neoliberale regering ons land bestuurt. Zij voelen zich terecht buitengesloten en monddood gemaakt. Zij ervaren, dat de democratie, waarvan steeds hoog wordt opgegeven, feitelijk niet meer bestaat, c.q. is verworden tot een neoliberale (semi)dictatuur van grote bedrijven, “elite”,rechterlijke macht, media, enz. in samenspanning met de neoliberale politiek.

De Overheid gedraagt zich als een bedrijf (‘BV. Nederland’), dat, net als ieder bedrijf, uitsluitend gericht is op winst-maken-tot-elke-prijs en dus geen werkelijke belangstelling heeft voor de noden, rechten, verlangens, enz. van de burgers, Natuur, Milieu, enz. Zie Brief aan drs. Jacques Wallage.

Intussen gaat de afbraak van de Wereld / Natuur, Milieu, Klimaat (= onze Toekomst) gestaag door.

Deze neoliberale afbraak-dictatuur moet/kan worden gestopt met het Nieuw Nederlands Kiesstelsel.

Welnu: Het Nieuw Nederlands Kiesstelsel++ is een tot in detail uitgewerkt samenhangend afgerond geheel zonder losse einden.

Het bestaat uit twee delen, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

Nieuw Nederlands Kiesstelsel + Referenda en het

“Hiërarchisch Model van Verantwoordelijkheid en Mandatering”.

Voor nadere informatie zie: Artikelen: Aandachtspunten van het Nieuwe Kiesstelsel++, en
Overgang naar het Nieuw Nederlands Kiesstelsel++.

Voor visie, toelichting en onderbouwing zie: Brief,  Aan prof. drs. Jacques Wallage.

Het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ laat de politieke partijen van het politieke toneel verdwijnen.

Het brengt de Macht weer bij de burgers/het Volk. Het herstelt de  Democratie.

De echte “Democratie” (= regering door het Volk) wordt eindelijk werkelijkheid.

NB.1. Het nieuwe kiesstelsel++ kan zonder Grondwetswijziging met een gewone meerderheid door de 2e.Kamer worden aangenomen en ingevoerd.

Het begrip ‘politieke partij’ is namelijk niet in de Grondwet vastgelegd.

Alleen de Kieswet moet iets worden aangepast aan het grotere aantal (20) stemmen, dat elke kiezer mag uitbrengen.

Belangrijkste kenmerken:

De neoliberale politieke partijen verdwijnen van het politieke toneel.

NB.2. De individuele Kamerleden hoeven niet van het toneel te verdwijnen; zij kunnen zich immers, net als iedere Nederlander, kandideren voor de verkiezingen, als zij voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden en eisen.

Zie: Artikel, “Overgang naar het nieuwe kiesstelsel ++”.

De Kiezers mogen elk tot wel 20 individuele personen/vertegenwoordigers kiezen;

De 150 met de meeste stemmen komen in het Parlement (1e. Kamer verdwijnt).

In het Parlement krijgen zij elk 1(één) stem.

De 150 Parlementsleden stellen samen 4 á 5 heel verschillende “Regeeropdrachten” op.

De kiezers bepalen, welke “Regeeropdracht” het Parlement moet laten uitvoeren door de aan haar ondergeschikte Kabinetsministers.

Zie verder naar Artikel, “Aandachtspunten van het Nieuwe Kiesstelsel++”.

Waarom is een Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ nodig?

Ik heb dit Nieuwe Kiesstelsel ++ ontworpen, omdat ik al sinds 1993 vele nare ervaringen heb gehad met het huidige politieke stelsel en de samenspanning met de rechterlijke macht en (grote)bedrijven.

Ik realiseerde mij, dat het huidige neoliberale partijstelsel voor, zowel de Democratie, de Burgers, het Recht, de Natuur, Milieu, Klimaat (= onze toekomst), als onze Samenleving, rampzalig is geworden.
Ik besefte, dat dit huidige neoliberale politieke stelsel geheel vervangen moet worden.

Zie: Artikel, “Weerbarstige politiek vergt een ander politiek stelsel” en

Krantenartikel, “Partij is achterhaald vehikel democratie”.

Indachtig het neoliberale-geloof, hebben de politieke partijen/elite de bedrijven geprivatiseerd.

Deze “private bedrijven” zijn met elkaar gaan concurreren op de “vrije markt”= “marktwerking”

Feitelijk is daardoor de politieke macht verschoven naar commerciële private bedrijven (Shell, enz.)

Omdat “private bedrijven” uitsluitend gericht zijn op ‘winst-maken-tot-elke-prijs’, is de zorg vóór en het behartigen ván noden, rechten, algemene belangen van het Volk, op het tweede plan geraakt.

De democratie is verworden tot een (semi)dictatuur; het Volk is praktisch monddood gemaakt.

Zie: “Brief aan drs. Jacques Wallage”.

De gevolgen zijn angstwekkend groot:

Vernietiging, vervuiling, plundering van Natuur, Milieu, Biodiversiteit (zie VN-rapport, Natuur).

Opwarming van de Aarde en dus Klimaatverandering (zie VN-rapport, Klimaat).

Pandemieën, overstromingen, droogte, bosbranden, orkanen, vulkaanerupties, aardbevingen, enz.

Het neoliberalisme heeft ons gebracht in een dystopische/onleefbare Wereld, waarin de “Tippingspoints”(omslagpunten) bijna zijn bereikt, waarna herstel niet meer mogelijk is.

Zie Krantenartikel, “Klimaatkwartje valt nog niet bij politici”.

Er zal wereldwijd een schier onoplosbare chaos ontstaan.

Toch zal de “politieke elite” onverminderd doorgaan met haar streven naar “economische groei” en Wereld-dictatuur. Zie internet: “Agenda 21” en “NWO” (=Nieuwe Wereld Orde).

Ze zitten nu eenmaal onlosmakelijk gevangen in het neoliberale web, dat ze samen met de feitelijk almachtige grote bedrijven hebben gesponnen. Bovendien zijn ze gebonden aan de (valse) beloften van welvaart en geluk, die ze aan de kiezers hebben gedaan en nog steeds doen.

Economische groei is niet de oplossing, maar juist het grote probleem.

Wereld-dictatuur van “Agenda 21” en “NWO” is niet een zegen, maar een fatale ramp.

De in Parijs/Klimaatverdrag afgesproken CO2 reductie door transitie naar duurzame energie is feitelijk een valse schijnmaatregel, die niet de Natuur, maar de industrie/bedrijven ten goede komt.

Mijn www.nieuwnederlandskiesstelsel.nl zál en kán hen van de macht moeten verdrijven, voordat het te laat is, als de tippingspoints worden overschreden en de rampen onafwendbaar de Wereld zullen teisteren en voordat er een wereldwijde chaos ontstaat, waarin de “wereldelite” de kans kan grijpen, om met
  “Agenda 21” haar  “Nieuwe Wereld Orde” (NWO) van totale dictatuur te vestigen.

Het wereldwijde neoliberalisme zal, nog veel erger dan bij de Corona-pandemie, in elkaar storten/imploderen.

De Wereld zal uiteenvallen in verschillende zelfstandige soevereine landen/Staten, die hun grenzen zullen sluiten en noodgedwongen zelfvoorzienend (=autarkisch) moeten zien te worden.

Al deze landen zullen hun eigen plannen moeten maken, waarmee de onvermijdelijke transitie van economische groei naar economische krimp tot een echt duurzaam niveau, gereguleerd kan worden.

Zie Artikel, “Transitie van economische GROEI naar economische KRIMP”.

NB.3. Mijn www.nieuwnederlandskiesstelsel.nl  kan ook worden gebruikt, als een gedetailleerd uitgewerkt “draaiboek”, waarmee men uit de bovengenoemde chaos kan geraken.

Meer informatie, toelichting, interessante (kranten)artikelen en commentaren vindt u in de “Bibliotheek”.

Wilt u hierop reageren?  Dan kunt u uw reactie sturen naar:  info@nieuwnederlandskiesstelsel.nl